Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

P O Z V Á N K A

 02.06.2024

P O Z V Á N K A

Na základe zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

Zvolávam zasadnutie obecného zastupiteľstva v Dubne  na

07.03.2024  o 18.00 hod na obecnom úrade v Dubne

1.         Otvorenie

2.         Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3.         Schválenie programu OZ

4.         Zmena rozpočtu

5.         Záverečný účet

6.         Stanovisko HK o záverečnom učte

7.         Výročná správa

8.         Správa  starostky obce :

a) smernice registratúrny plán a kybernetická bezpečnosť                                   

 b)kostol

9.         Diskusia

10.       Záver


Zoznam aktualít: