Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Uznesenie vlády SR č. 111

 12.03.2020

VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 111 z 11. marca 2020 

k návrhu na vyhlásenie mimoriadnej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky 

Číslo materiálu: 5753/2020 

Predkladateľ: predseda vlády a ministerka vnútra 

Vláda 

A. schvaľuje 

A.1. návrh na vyhlásenie mimoriadnej situácie podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky; 

B. vyhlasuje 

B.1. podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej 

ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov 

12. marca 2020 od 06:00 hod. mimoriadnu situáciu pre územie Slovenskej republiky; 

C. ukladá 

členom vlády predsedom ostatných ústredných orgánov štátnej správy C.1. prijímať opatrenia civilnej ochrany obyvateľstva a vykonávať opatrenia na riešenie krízovej situácie vo svojej pôsobnosti zamerané na zamedzenie ohrozenia života, zdravia, majetku, zmiernenie následkov mimoriadnej udalosti podľa bodu B.1. a minimalizovanie škôd 

priebežne 

Uznesenie vlády SR číslo 111/2020 strana

VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

C.2. prijímať opatrenia, ktoré umožnia zrušiť mimoriadnu situáciu uvedenú v bode 

B.1. v čo najkratšom čase 

priebežne 

ministerke vnútra C.3. zabezpečiť vyhlásenie mimoriadnej situácie informačným systémom civilnej 

ochrany a prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov 

bezodkladne C.4. prijať opatrenia na koordináciu a činnosť orgánov krízového riadenia pri riešení 

mimoriadnej udalosti podľa bodu B.1. bezodkladne 

D. splnomocňuje 

predsedu vlády a ako alternáta ministerku vnútra a predsedníčku Ústredného krízového štábu D.1. na riadenie záchranných prác, na vydávanie príkazov na záchranné práce 

a vykonávanie opatrení na riešenie krízových situácií. 

Vykonajú: členovia vlády 

predsedovia ostatných ústredných orgánov štátnej správy 

Na vedomie: prezidentka SR 

predseda Národnej rady SR 

Uznesenie vlády SR číslo 111/2020 strana 2

    Zoznam aktualít:

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >