Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Verejné pripomienkové konanie

 03.11.2022

Verejné pripomienkové konanie

Obecný úrad Obce Dubno v súlade s § 6 ods. 3 a 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

zverejňuje

Návrh na všeobecné záväzné nariadenia-

-o vodení psov, podmienkach držania psov a sume úhrady za náhradnú evidenčnú známku psa n a území obce Dubno

-o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady obce Dubno

 (ďalej len „nariadenie“),

ktorý jeho vyvesením na úradnej tabuli v obci a na webovom sídle obce predkladá na verejné pripomienkové konanie.

Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme na adresu: Obecný úrad Dubno , Obec Dubno, Dubno č. 40 , 98035 Gemerský Jablonec, elektronicky na adresu: obecdubno@gmail.com alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade počas úradných hodín.

Pripomienku je možné uplatniť v termíne od 03.11.2022 do 18.11.2022.

Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

Predkladateľ nariadenia: Alexandra Farkašová – starostka obce


    Zoznam aktualít:

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >