Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Vydávanie hlasovacích preukazov pre voľby do europarlamentu

 24.04.2024

Vydávanie hlasovacích preukazov pre voľby do europarlamentu

Zverejnenie elektronickej adresy na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu

V súlade s § 11 c ods.5 zákona č. 180/ 2014 o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov obec Dubno zverejňuje elektronickú adresu na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu: obecdubno@gmail.com

Vydávanie hlasovacích preukazov v Dubne
Volič, ktorý má trvalý pobyt v obce Dubno a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať  o vydanie hlasovacieho preukazu. Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku na území SR, aj vo volebnom okrsku, v ktorom bol pred vydaním hlasovacieho preukazu zapísaný v zozname voličov.

oznamujeme  voličom, že hlasovacie preukazy sa budú vydávať od 24.4.2024. Hlasovací preukaz je platný len spolu s občianskym preukazom.

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu:

  • osobne – od 24.4.2024 do 7.6.2024 do 11.30 hod 
  • telefón: 047/5684238. Hlasovací preukaz bude vydaný bezodkladne, t.j. na počkanie.
  • prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu od 24.4.2024 do 7.6.2024 do 11.30 hod na obecnom úrade , Splnomocnenie nemusí byť úradne overené. Hlasovací preukaz bude vydaný bezodkladne, t.j. na počkanie.
  • v listinnej podobe tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená najneskôr 20.5.2024. Žiadosti posielajte na adresu: Obecný úrad Dubno, Dubno č.d.40, 980 35 Gemerský Jablonec 
  • elektronicky (e-mailom) vo forme elektronickej snímky žiadosti (skenu) alebo v textovej forme tvoriacej obsah e-mailovej správy a tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená  najneskôr 20.5.2024. Adresa na doručovanie žiadostí elektronicky je:obecdubno@gmail.com


Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu  musí obsahovať údaje o voličovi:

  • meno a priezvisko,
  • rodné číslo,
  • štátnu príslušnosť,
  • adresu trvalého pobytu (mesto, ulica, súpisné a orientačné číslo domu),
  • korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.

Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Táto osoba preukazuje svoju totožnosť občianskym preukazom a prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdzuje svojím podpisom.

Pri strate alebo odcudzení hlasovacieho preukazu  voličovi nový hlasovací preukaz nevydá.

Hlasovanie voliča s hlasovacím preukazom
Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu a súčasne s občianskym preukazom predloží volebnej komisii hlasovací preukaz, ktorý mu okrsková volebná komisia odoberie a pripojí ho k zoznamu voličov.


Zoznam aktualít: