Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

vyhláška UVZD SR o povinnosti nosenia „ respirátoru FFP2 alebo KN95, N95 vo všetkých interiéroch ( teda aj v úradoch štátnej správy)od 11.10.2021. článok

 12.10.2021

vyhláška UVZD SR o povinnosti nosenia „ respirátoru FFP2 alebo KN95, N95 vo všetkých interiéroch ( teda aj v úradoch štátnej správy)od 11.10.2021.
VYHLÁŠKA
Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia
pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 4 písm. k)
Zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19
Vydáva
podľa § 59b zákona túto vyhlášku, ktorou nariaďuje podľa § 48 ods. 4 písm. r) zákona tieto opatrenia pri ohrození verejného zdravia:
§ 1
Základné pojmy
Na účely tejto vyhlášky sa respirátorom rozumie určený výrobok
filtračná tvárová polmaska bez výdychového ventilu kategórie FFP2, ktorá je osobným ochranným prostriedkom podľa osobitného predpisu,1) alebo výrobok
KN95 alebo N95 alebo iný výrobok, pre ktorý vydal Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky rozhodnutie o uvedení určeného výrobku na trh bez posudzovania zhody podľa osobitnéhopredpisu.2)
§ 2
Prekrytie horných dýchacích ciest v interiéri
(1) Podľa § 48 ods. 4 písm. r) zákona sa všetkým osobám nariaďuje riadne prekrytie horných dýchacích ciest
(nos a ústa) použitím respirátora na verejnosti vo všetkých priestoroch interiérov budov, prostriedkoch verejnej dopravy, taxislužbách alebo inej preprave s osobami, ktoré nie sú členmi spoločnej domácnosti.
(2) Povinnosť podľa odseku 1 sa nevzťahuje na:
a) deti do 6 rokov veku,
b) deti v materskej škole, v inom obdobnom zariadení pre deti alebo v školskom zariadení,
c) žiaci základných škôl, špeciálnych základných škôl a žiaci prvých 4 ročníkov stredných škôl s osemročným vzdelávacím programom a to v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu,
d) osoby so závažnými poruchami autistického spektra,
e) osoby so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím,
f) pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov pri výchove a vzdelávaní detí a žiakov so sluchovým postihnutím alebo detí a žiakov s poruchami autistického spektra,
g) pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov pri výchove a vzdelávaní žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia, ťažkým stupňom mentálneho postihnutia, hlbokým stupňom mentálneho postihnutia alebo žiakov s mentálnym postihnutím, ktorí majú aj iné zdravotné postihnutie, sú držiteľmi preukazu zdravotne ťažko postihnutých a nemôžu sa vzdelávať podľa variantu A alebo B,3)
h) osoby pri výkone športu na interiérových športoviskách,
i) fotografované osoby na čas nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania,
j) osoby nevesty a ženícha pri sobáši,
k) výkonných umelcov pri podávaní umeleckého výkonu a účinkujúcich pri nakrúcaní dokumentárneho filmu,
l) tlmočníkov do posunkovej reči v rámci výkonu povolania,


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >